بهترینسایتهایپیشبینیوشرطبندیفوتبالکدامند؟

سایتمعتبرپیشبینیفوتبال

شرطبندیدرفوتبالبسیارمهماست. بهاینمعناکهفوتبالیکیازورزشهایموردعلاقهمرداناست. بااینحالورزشدربینبانواننیزطرفدارانیدارد. نکتهایکهدرموردشرطبندیرویفوتبالوجودداردایناستکهمدتیاستکهشرطبندیرویفوتبالبسیاربالابودهاست. بایدبدانیمبهترینسایتهایپیشبینیفوتبالکدامندتادردامسایتهایمتقلبنیفتیم. سایتهایشرطبندیزیادیوجوددارندکهبرخیازآنهاکلاهبردارهستندوفقطپولبازیکنانخودراافزایشمیدهند،امابایداینراهمبدانیدکهسایتهایمعتبرزیادیوجوددارندکهمیتوانیددرآنهابازیکنیدودرآمدمیلیونیداشتهباشید.

دراینمقالهقصدداریمسایتهایمعتبروپرامتیازپیشبینیوشرطبندیفوتبالمانندوانایکسبت،بتفورواردرابهشمامعرفیکنیم،اماابتداویژگیهایاینسایتهارابهشمامیگوییم.

اگرنمیتوانیدمتنرابخوانید،میتوانیدبهپادکستBatlandدربارهبهترینسایتهایپیشبینیگوشدهید:

داشتنضرایببالادربازیها

ضرایببالاشماراسریعترثروتمندمیکند. البتهاینضرایبتهدیدبزرگیبرایشماهستند. باضرایببالادرسایتهایشرطبندی،کاربرانبهاینسایتهامراجعهمیکنندومیخواهندزودتربهنتیجهبرسند. اکثرکاربرانبهدنبالاینضرایببالاهستندوگاهیاوقاتطعمهسایتهایتقلبیمیشوند. نمیتوانگفتضرایببالایکیازدلایلمعتبربودنسایتاستامامیتوانآنرایکمزیتبراییکسایتمعتبردانست. ریسکبالایاینضرایبگاهیوسوسهانگیزاستوتعدادکسانیکهممکناستدراینضرایبموفقشوندکماست. بااینحال،سایتهایمعتبرزمانیسودشمارابهشماواریزمیکنندکهشانسبالاییراانتخابکنیدوبرندهشوید.

داشتنضرایببالادربازیها

ضرایببالاشماراسریعترثروتمندمیکند. البتهاینضرایبتهدیدبزرگیبرایشماهستند. باضرایببالادر،کاربرانبهاینسایتهامراجعهمیکنندومیخواهندزودتربهنتیجهبرسند. اکثرکاربرانبهدنبالاینضرایببالا سایتشرطبندی فوتبال هستندوگاهیاوقاتطعمهسایتهایتقلبیمیشوند. نمیتوانگفتضرایببالایکیازدلایلمعتبربودنسایتاستامامیتوانآنرایکمزیتبراییکسایتمعتبردانست. ریسکبالایاینضرایبگاهیوسوسهانگیزاستوتعدادکسانیکهممکناستدراینضرایبموفقشوندکماست. بااینحال،سایتهایمعتبرزمانیسودشمارابهشماواریزمیکنندکهشانسبالاییراانتخابکنیدوبرندهشوید. سیستمپرداختوبرداشت

سیستمپرداختوبرداشتدرسایتهایشرطبندیبسیارمهماستزیرااگراینسیستممورداعتمادواعتمادبازیکنانوکاربراننباشدبهآنسایتمراجعهنخواهندکرد. ازروشهایپرداختدرسایتهایشرطبندیمیتوانبهروشپرداختازطریقدرگاهمستقیمبانکییاکارتاعتباریاشارهکرد. ایندوروشبهترینروشهاهستندکهالبتهروشهایدیگریمانندپرفکتمانی،سیستمGoPay Pro،بیتکوینیاارزدیجیتالوجوددارد. اگرسیستمپرداختپشتیبانیمناسبوفوریداشتهباشد،قطعاقابلاعتماداستوشمامیتوانیدباخیالراحتدرآنسایتهابازیوپیشبینیکنید.

پشتیبانیازکازینووبازیهایورزشی

سیستمپاسخگوییوپشتیبانیدرسایتهایشرطبندیبسیارمهماستامامهمترازآنوجودبازیهایمختلفدرقسمتهایپیشبینیوکازینواستکهازسایتکازینومعتبراست. سایت‌هاییکهشهرتبالاییدارندمعمولاًازاکثربازی‌هایاکتشافیپشتیبانیمی‌کنند. پیشبینیفوتبالدرسایتهایایرانیکهشهرتبالاییدارندبسیارپرطرفداراستوبههمیندلیلبایدبیشترینپیشبینیهاباانواعروشهادراینسایتوجودداشتهباشد.

داشتنپشتیبانی 24 ساعته

درسایتهایشرطبندی،داشتنیکسیستمپشتیبانیباتیمودانشاختصاصیبرایکمکبهکاربراندرپیشبینیوانجامبازیهایکازینوبسیارمهماست. هرسایتیسیستمهایپشتیبانیخودرابهصورتابزاریمعرفیمیکندوقوانینسایتشرطبندیازسایتیبهسایتدیگرمتفاوتاست. وظیفهپشتیبانیدرسایتهایشرطبندیاطلاعرسانیبهکاربراندرموردنحوهثبتنام،شارژحسابهاومسائلیازاینقبیلاست.

یکیازبهترینروشهایپشتیبانیکهباعثشهرتیکسایتمیشود،سیستمپشتیبانیآنلاین 24 ساعتهاستکهدربرخیازسایتهایایرانیوجوددارد. اینسیستمبرایپشتیبانیکاملازکاربرکاربرانبیشتریرابهاینسایتجذبمیکند. مثلاممکناستساعتدوبامداددرپیشبینیفوتبالدچارمشکلشودوسیستمپشتیبانیبایدجواباورابدهد. اینسیستمیکیازنقاطقوتیکسایتبرایپشتیبانیوجذببازیکنانزیادیبهسایتاست.

داشتناپلیکیشنموبایل

دردنیایامروزکهدسترسیبیشتربهسایتهاوکارهاتوسطموبایلانجاممیشود،سایتهایکازینوبایدبهاپلیکیشنهایاختصاصیدسترسیداشتهباشند. اینآپدیتامکاندسترسیبدونفیلتررابرایکاربرانفراهممیکندوازطریقاپلیکیشنموبایلیکسایتکازینومیتوانندبهحسابکاربریشارژ،بازی،مدیریتسرمایهو … دسترسیداشتهباشند. سرعتودقتدربازیبسیارمهماستوبههمیندلیل،برنامهکاربردیرامیتوانمهمدانست. بانصباینبرنامهبررویتلفنهمراهخودمیتوانیدفوتبالراانتخابکنیدیادرهرجاییموردعلاقهخودراپیشبینیکنید.

همچنینایناپلیکیشنهابهشماامکانواریزوبرداشتدرخوداپلیکیشنرامیدهند. فقدانفیلتردربرنامههاباعثشدبسیاریازکاربرانازآنبهعنوانراهیبرایسهولتاستفادهازسایتهایشرطبندیاستفادهکنند.

 

Written by